ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 • vrahatis@math.upatras.gr
 • +30 2610 997274, +30 2610 997248, +30 697 4 111746

ΓΕΝΙΚΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ΤΝ (Artificial Inteligence, AI) άρχισε να κορυφώνεται σταδιακά από τη δεκαετία του 2000 και προέκυψε από το συνδυασμό της ικανότητας της μηχανής να “μαθαίνει” (machine leearning) με τα μεγάλα δεδομένα (Big Data). Οι αλγόριθμοι πίσω από αυτά τα συστήματα λειτουργούν μέσα από τη στατιστική συσχέτιση των δεδομένων που αναλύονται και έτσι δίνουν τη δυνατότητα τις μηχανές να εκτελούν βασικές λειτουργίες υπολογισμού.

Είναι γνωστό ότι πληθώρα επιστημονικών τομέων, εφαρμογών και τεχνολογιών όπως λ.χ. Large Scale Machine Learning, Reinforcement Learning, Data Science, Robotics κ.α. θεραπεύονται συνδυαστικά κάτω από το ευρύτερο διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο της ΤΝ, το οποίο αποτελεί σήμερα ίσως το πλέον ενδιαφέρον παγκοσμίως τεχνολογικό αντικείμενο με τεράστιες επιστημονικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις και προοπτικές.

Το Ι.Τ.Ν. υπάγεται στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Πατρών ως αυτόνομη επιστημονική και ερευνητική μονάδα. Στελεχώνεται με μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τμημάτων Μαθηματικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών των οποίων το ερευνητικό έργο έχει σημαντική συνάφεια με το αντικείμενο του Ι.Τ.Ν. και ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους από το ευρύτερο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των εφαρμογών της.

Οι αρχικές βασικές Ερευνητικές Μονάδες του Ινστιτούτου είναι οι εξής:

1. Μαθηματικά και Θεμελιώσεις της Τ.Ν. (Mathematics and Foundations of AI)
2. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
3. Συλλογισμός και Συμβολική Τ.Ν. (Reasoning and Symbolic AI)
4. Επίλυση Προβλημάτων (Problem Solving)

Στις παραπάνω ερευνητικές μονάδες εντάσσονται, σαν υπο-μονάδες, όλα τα επιστημονικά αντικείμενα και οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επειδή η Τ.Ν. είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο αιχμής που συνεχώς εξελίσσεται, θα ιδρυθούν νέες Ερευνητικές Μονάδες που θα καλύπτουν νέες επιστημονικές ή διεπιστημονικές περιοχές και εφαρμογές της Τ.Ν. Η δημιουργία νέας Ερευνητικής Μονάδας, θα εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Ινστιτούτου (Σ.Ε.Ι.) μετά από αίτηση του Συντονιστή ερευνητικής ομάδας και εφόσον τεκμηριώνεται ότι πληρούνται οι σκοποί και οι στόχοι του Ι.Τ.Ν. Η εξειδίκευση των κριτηρίων αποδοχής θα καθορίζονται από τη Σ.Ε.Ι. και θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Π.Ε.Κ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 • Αντικείμενο του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης (Ι.Τ.Ν.) είναι η παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην επιστημονική περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν.), με ιδιαίτερη έμφαση στις θεμελιώσεις, αλλά και σε ανάπτυξη εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη άπτεται πολλών επιστημονικών περιοχών, όπως η γνωστική ψυχολογία, η φιλοσοφία, η επιστήμη των υπολογιστών, τα μαθηματικά, κ.λ.π., πρωταρχικός σκοπός του Ι.Τ.Ν. είναι η συνέργεια με όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία είτε θεραπεύουν περιοχές της Τ.Ν., είτε ασχολούνται με ερευνητικά θέματα στα οποία η Τ.Ν. μπορεί να δώσει λύσεις.
 • Στους στόχους του Ι.Τ.Ν. περιλαμβάνονται:

  – Προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Τ.Ν. και παραγωγή νέας γνώσης.
  – Προώθηση της συνεργασίας επιστημόνων και επιστημονικών ομάδων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
  – Εξωστρέφεια με ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.
  – Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα.
  – Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων μέσω παροχής υπηρεσιών προς τρίτους (ιδιωτικός τομέας όπως Μ.Μ.Ε., βιομηχανία, τράπεζες, οργανισμοί).
  – Συνεισφορά στην εκπαίδευση στην Τ.Ν. τόσο σε προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο με τη συμμετοχή ερευνητών του ινστιτούτου σε αντίστοιχα προγράμματα – σπουδών ή τη δημιουργία νέων Π.Σ., στο Π.Π. ή/και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια.
  – Να προσελκύσει τόσο νέους ανερχόμενους επιστήμονες, όσο και καταξιωμένους διεθνούς κύρους ερευνητές, που ασχολούνται ερευνητικά / αναπτυξιακά στην περιοχή της Τ.Ν.
  – Να διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της Τ.Ν. και τις εφαρμογές της.
  – Σύνδεση με την κοινωνία και συνεισφορά στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της τοπικής κοινωνίας και της χώρας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΛΗ
 • Βουτσινάς Βασίλειος
  Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): vutsinas@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 7845, +30 2610 969663

  Ιστοσελίδα (web site): misbilab.edu.gr/team-view/vutsinas/, bma.upatras.gr/staff/vutsinas/

 • Λυκοθανάσης Σπυρίδων
  Καθηγήτης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): likothan@ceid.upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 7755

  Ιστοσελίδα (web site): prlab.ceid.upatras.gr