Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

Γενικές Πληροφορίες

Slide Η λειτουργία του Π.Ε.Κ. Πατρών ή άλλως «University Research Center of Patras», διέπεται από τον ιδρυτικό του νόμο, τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι., τη νομοθεσία για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως αυτή εξειδικεύεται για τα Α.Ε.Ι., τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού (ΦΕΚ τ. Β’ 3013/21.07.2020), τις αποφάσεις της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. ΣΚΟΠΟΙ Π.Ε.Κ.
  • η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

  • η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα,

  • η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του,

  • η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και

  • η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

ΣΚΟΠΟΙ Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ

 

1. Η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

2. Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα,

3. Η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του,

4. Η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και

5. Η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Η λειτουργία του Π.Ε.Κ. Πατρών ή άλλως «University Research Center of Patras», διέπεται από τον ιδρυτικό του νόμο, τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι., τη νομοθεσία για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως αυτή εξειδικεύεται για τα Α.Ε.Ι., τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού (ΦΕΚ τ. Β’ 3013/21.07.2020), τις αποφάσεις της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.