Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • ttselios@upatras.gr
 • +30 2610 997905

ΓΕΝΙΚΑ

Η Χημική Βιολογία είναι μία σύγχρονη διεπιστημονική περιοχή στη διεπιφάνεια της Χημείας και της Βιολογίας και η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνικών, μεθοδολογιών και εργαλείων για να μελετήσει και να επηρεάσει τα βιολογικά συστήματα. H Χημική Βιολογία βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανακάλυψη φαρμάκων και διαγνωστικών τεχνικών ενώ άλλες εφαρμογές είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με κτηνιατρικό, αγροχημικό και διατροφικό ενδιαφέρον.

Η Χημική Βιολογία περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση διαφόρων ερευνητικών αντικειμένων, όπως: i) Ιατρική και Φαρμακευτική Χημεία, ii) Συνθετική Οργανική Χημεία, iii) Βιολογία (Δομική, Κυτταρική και Μοριακή) και Βιοχημεία, iv) Βιοτεχνολογία, v) Βιοφυσική – Βιοπληροφορική, vi) Aναλυτική Χημεία, vii) Επιστήμη των Υλικών, και viii) Αγροχημεία και Αγροδιατροφή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Χημικής Βιολογίας με σκοπό την πρόοδο της επιστήμης, την προάσπιση της υγείας καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
 • Η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προσεγγίσεων σχετικών με την κατανόηση και τον χειρισμό των βιολογικών διεργασιών και συστημάτων οργάνωσης τους, την παραγωγή βιοδραστικών ενώσεων και τον σχεδιασμό – ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και χορήγησης αυτών.
 • Η προαγωγή και υποστήριξη της καινοτομίας με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Η διασύνδεση και η συνεργασία με τη βιομηχανία και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, επιστημονικούς οργανισμούς και δίκτυα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η συμβολή στην κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της Χημικής Βιολογίας.
 • Η διάχυση της επιστημονικής γνώσης του πεδίου της Χημικής Βιολογίας και των επιτευγμάτων του Ινστιτούτου προς την επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και το ευρύ κοινό.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Τσέλιος Θεόδωρος
  Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): ttselios@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 997905

  Ιστοσελίδα (web site): chem.upatras.gr/faculty/tselios

ΜΕΛΗ