Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • angel@upatras.gr
 • +30 2610 96 9530

ΓΕΝΙΚΑ

Η ερευνητική αυτή υποδομή, αφορά στο διατμηματικό, διεπιστημονικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (ΙΚΟΠ).

Το ΙΚΟΠ εν πολλοίς εδράζεται στην Ερευνητική Υποδομή Ευρείας κλίμακας INVALOR και αποτελεί ουσιαστικά τη μετεξέλιξή της όσον αφορά τουλάχιστο στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Έτσι σκοπός του ΙΚΟΠ είναι η ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και των υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τη ΓΓΕΤ οι Ερευνητικές Υποδομές Ευρείας κλίμακας, RIS_Roadmap_SupportDoc_2013.pdf είναι εγκαταστάσεις, ερευνητικοί πόροι, οργανωτικά συστήματα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τις ερευνητικές κοινότητες για τη διεξαγωγή ερευνητικών δράσεων και την παραγωγή καινοτομίας, στα πεδία ενδιαφέροντός τους. Όπου απαιτείται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πέραν της έρευνας, όπως, για παράδειγμα, για εκπαιδευτικές ή δημόσιες υπηρεσίες. Οι Ερευνητικές Υποδομές περιλαμβάνουν: βασικό επιστημονικό εξοπλισμό (ή σύνολα εργαλείων), ερευνητικούς πόρους βασισμένους στη γνώση, όπως συλλογές, αρχεία ή επιστημονικά δεδομένα, η-υποδομές (e-infrastructures), δεδομένα, υπολογιστικά συστήματα και λογισμικό, επικοινωνιακά δίκτυα και συστήματα προώθησης της ανοικτής πρόσβασης και ψηφιακής εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε άλλη υποδομή μοναδικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη στην απόκτηση αριστείας στην έρευνα και καινοτομία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 • Η υλοποίηση νέων ιδεών που προκύπτουν μέσα από την έρευνα, με σκοπό την υλοποίηση τους είτε μέσω προς χρηματοδότηση προτάσεων, είτε μέσω παροχής προς τον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών και προϊόντων, προστιθέμενης αξίας, στην έρευνα στον ανωτέρω τομέα.
 • Η ερευνητική κατάρτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό, ως προς την καινοτομία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και των περιβαλλοντικών επιστημών, μέσω της οικονομίας της γνώσης, με σκοπό είτε την ενσωμάτωσή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, είτε την ελεύθερη αγορά εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα.
 • Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο πεδίο έρευνας καθώς επίσης και η ενθάρρυνση δημιουργίας υπηρεσιών για εμπορική αξιοποίηση. Για το σκοπό μεταξύ άλλων θα στηριχθούν ενέργειες προμήθειας νέου σύγχρονου εξοπλισμού αλλά και επιμόρφωσης – εκπαίδευσης των στελεχών του ινστιτούτου σε σχετικές τεχνολογίες.
 • Η στήριξη υφιστάμενου αλλά και νέου επιστημονικού προσωπικού – δυναμικού, με σκοπό την επαναφορά του κεφαλαίου γνώσης σε εθνικές δομές έρευνας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και περιβάλλοντος.
 • Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υπηρεσιών γνώσης σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων έργων και πολιτικών.
 • Η έρευνα πάνω στην κλιματική αλλαγή και το βαθμό που αυτή αλληλεπιδρά με τους παρακάτω οριζόμενους στόχους – δείκτες:

  1. Mείωση της κατανάλωσης υλικών χαρακτηριζόμενων ως αποβλήτων ή και παραπροϊόντων,
  2. Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
  3. Aξιοποίηση βιομάζας,
  4. Mείωση όγκου υγρών ή και στερεών αποβλήτων
  5. Αποτύπωση ποιότητας ζωής & περιβάλλοντος

 • Η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων διάχυσης στην κοινωνία της ιδέας για ένα βιώσιμο οικοσύστημα με τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλουπου επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων.
 • Η διαμόρφωση κοινωνικής & επιχειρηματικής κουλτούρας μέσω της μετάβασης από ένα κάθετο μοντέλο “παραγωγής, κατανάλωσης, απόρριψης” σε ένα κλειστό κυκλικό μοντέλο όπου τα προϊόντα θα μπορούν να αποσυναρμολογούνται και να επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση.
 • Η έρευνα για την αποτύπωση – εκτίμηση της ποιότητας ζωής και το περιβάλλον.
 • Τα παραπάνω θα επιτυγχάνονται υπό την μορφή έκδοσης οδηγιών καλών πρακτικών (best practices), με σκοπό είτε την άμεση εφαρμογή τους από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε για την υιοθέτησή τους σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο, για τη δημιουργία πολιτικών και κατευθύνσεων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και περιβάλλοντος.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Αγγελόπουλος Γεώργιος
  Καθηγητής τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): angel@chemeng.upatras.gr, angel@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 96 9530

  Ιστοσελίδα (web site): www.chemeng.upatras.gr/el/personnel/faculty/list

ΜΕΛΗ
 • Κορνάρος Μιχαήλ
  Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): kornaros@chemeng.upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 7418

  Ιστοσελίδα (web site): www.chemeng.upatras.gr/el/personnel/faculty

 • Κούκος Ιωάννης
  Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): i.kookos@chemeng.upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 96 9567

  Ιστοσελίδα (web site): chemeng.upatras.gr/el/personnel/faculty/list