Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

 • lygerou@upatras.gr
 • +30 2610 99 6100

ΓΕΝΙΚΑ

Η Ιατρική Ακριβείας στοχεύει στον προσδιορισμό της γενετικής ταυτότητας κάθε ατόμου και το πώς αυτή επιδρά στην εκδήλωση νοσημάτων και την ανταπόκριση στη θεραπεία, με σκοπό την εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους ανάλυσης μεγάλης κλίμακας γονιδιωμάτων και φαινοτύπων και ευφυή συστήματα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και βρίσκει εφαρμογή στην κλινική πράξη στο σύνολο των νοσημάτων όπως ογκολογικά, αιματολογικά, νευρολογικά, καρδιολογικά, ψυχιατρικά, παιδιατρικά κ.α. νοσήματα.

Σκοπός του Ινστιτούτου Ιατρικής Ακριβείας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων σε μοριακό επίπεδο και του τρόπου αντιμετώπισής τους εξατομικευμένα, τον εντοπισμό νέων βιοδεικτών πρόγνωσης-διάγνωσης και την παροχή πιστοποιημένων διαγνωστικών και προγνωστικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 • Η έρευνα στο διεπιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Ακριβείας και η ανάπτυξη και παροχή πρόσβασης σε προηγμένες τεχνολογίες προσδιορισμού γονοτύπου/φαινοτύπου, μελέτης γονιδιωμάτων και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας για εφαρμογές υγείας.
 • Η δημιουργία ενός πόλου αριστείας στην Ιατρική Ακριβείας μέσω της συνέργειας τεχνολογιών αιχμής και διεπιστημονικών ερευνητικών προσεγγίσεων.
 • Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υγείας με έμφαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης ιατρικής για διάγνωση, πρόγνωση, θεραπεία και σε πληθυσμιακές γενετικές αναλύσεις.
 • Η εκπαίδευση στο πεδίο της Ιατρικής Ακριβείας, σε συνεργασία με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και προγράμματα δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Η σύνδεση με τον παραγωγικό τομέα, η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, το Δήμο και την Περιφέρεια και η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνεργατικά δίκτυα στην Ιατρική Ακριβείας.
 • Η ενημέρωση των λειτουργών Υγείας, του παραγωγικού τομέα, της περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης και του κοινού για τις δυνατότητες και εφαρμογές στην κλινική πράξη της Ιατρικής Ακριβείας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Λυγερού Ζωή
  Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): lygerou@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 6100

  Ιστοσελίδα (website): ccl.med.upatras.gr/group-leader-zoi-lygerou

ΜΕΛΗ
 • Ταραβήρας Σταύρος
  Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): taraviras@med.upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 7943

  Ιστοσελίδα (website):stemcellslab.upatras.gr

 • Σολωμού-Λιόση Έλενα
  Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): esolomou@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 9582

  Ιστοσελίδα (website): med.upatras.gr/index.php?r=faculty/view&id=101&lang=el