Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

 • ckoutsi@upatras.gr
 • +30 2610 99 6100

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της έρευνας και η ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση του θαλασσίου περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των φυσικών και βιολογικών του πόρων. Το Ινστιτούτο θα λειτουργήσει και ως διεπιφάνεια ανάμεσα στην έρευνα, τους διαχειριστές, τις παραγωγικές τάξεις και το ευρύ κοινό, με στόχο μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ιδιαίτερα πλούσιων και μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος θαλασσίων οικοσυστημάτων της Δυτικής Ελλάδας. Επιδίωξη είναι ο συντονισμός των ερευνητικών μονάδων της περιοχής που έχουν ως αντικείμενο την έρευνα στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, η συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και η στήριξη όλων των παραγωγικών και διαχειριστικών δομών σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με τη «Γαλάζια Ανάπτυξη».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 • Η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα θαλάσσια οικοσυστήματα με στόχο τη λεπτομερή αποτύπωσή τους, την ανάλυση της δομής και της λειτουργίας τους και τη βιώσιμη διαχείριση τους.
 • Η ανάπτυξη ενός κομβικού σημείου αναφοράς και διακίνησης γνώσης σε θέματα αιχμής των θαλασσίων επιστημών αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας σε σπάνιας αξίας πολιτισμικό πλούτο και θαλάσσια οικοσυστήματα.
 • Η δημιουργία μιας διεπιφάνειας ανάμεσα στην έρευνα, τους διαχειριστές και τους παραγωγούς με στόχο μια αποδοτική, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας. Η στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης σε θέματα που αφορούν στην εκμετάλλευση των πόρων και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
 • Η συμβολή στην εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με τη συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες καθώς και με την υλοποίηση δράσεων σε διεθνές επίπεδο.
 • Η προβολή του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από την ανάπτυξη δράσεων και υποδομών για τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση πληροφορίας, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών στην παρακολούθηση και προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
  Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): ckoutsi@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 6100

ΜΕΛΗ
 • Παπαθεοδώρου Γεώργιος
  Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): gpapathe@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 6275

 • Κατσέλης Γεώργιος
  Καθηγητής, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): gkatselis@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2631 0 58237